„Mała Polska w Nepalu ” – statut i ludzie

Zarząd Fundacji „Mała Polska w Nepal

Magdalena Pietruszka-Pandey  (Prezes Zarządu)

Psycholog, trener, coach. Przez wiele lat pracująca w obszarze rozwiązywania problemów społecznych i alkoholowych w Polsce i za granicą. Współorganizowała kilka kampanii społecznych, reprezentowała Polskę w europejskich instytucjach eksperckich zajmujących się kwestiami polityki społecznej, w tym alkoholowej. Autorka kilku broszur i wielu tekstów w prasie branżowej. Podróżniczka żyjąca między Polską i Nepalem, dzieląca swoje życie między dwie kultury. Przeżyła z rodziną trzęsienie ziemi w Nepalu i zdecydowała, że chce pomagać Nepalczykom. I tak powstała Fundacja „Mała Polska w Nepalu”.

IMG_9524

Sujan Pandey  (Członek Zarządu)

Pomysłodawca nie tylko „Małej Polski w Nepalu”, ale także agencji trekingowej Exploring Nepal Treks & Adventures Pvt. Ltd. Skromny człowiek o wielkim sercu. Wieloletni przewodnik himalajski, miłośnik gór i przyrody. Wspaniały kompan i organizator wycieczek do Nepalu, BhutanuTybetu oraz wypraw w Himalaje, posiadający ogromną wiedzę o wspinaczce. Oddany nepalskiej kulturze, ale również bardzo otwarty na innych. Uważny i profesjonalny. „Mała Polska w Nepalu” to jego misja wynikająca z potrzeby pomagania swoim współbraciom. Brahmin, który chce zmieniać świat na lepszy. A zaczął od Nepalu.

IMG_9026

Anna Ekielska (Członek Zarządu)
Historyk sztuki, pracuje w muzeum, praktykuje jogę. Mieszka w Warszawie, ale serce zostawiła w Himalajach. Zafascynowana Tybetem i Nepalem, tamtejszą kulturą, sztuką buddyjską i ujmującymi ludźmi, spędza tam prawie każdą wolną chwilę. Nie ustaje w wysiłkach nauczenia się języka tybetańskiego. Poznała z bliska codzienność mieszkańców Nepalu, ogromne problemy i wyzwania, jakie stawia przed nimi życie, dlatego, w podziękowaniu za ich serdeczność, chce współpracować i pomagać, dawać szansę na przyszłość i lepsze życie.

Aniaphoto

Rada Fundacji „Mała Polska w Nepalu”

Łukasz Zieliński – przewodniczący
Magdalena Zielińska
Katarzyna Łukowska
Iwona Grzesicka

Członkowie Rady Fundacji byli w Nepalu – niektórzy wielokrotnie. Znają problemy, z którymi Nepalczycy borykają się na co dzień. Wsparli działania Magdy i Sujana jeszcze przed powstaniem Fundacji „Mała Polska w Nepalu”. Są bezinteresowni, pełni pomysłów i bardzo życzliwi Nepalczykom.

Fundrising

Iwona Grzesicka 

Psycholog, terapeutka, szkoleniowiec. Ambasadorka i  „fundriserka” Fundacji „Mała Polska w Nepalu”. Prywatnie podróżniczka zakochana w wielu miejscach Świata, począwszy od ukochanego Ustronia w Beskidach przez Maltę, Izrael po Indie i Sri Lankę. Jednak jej największą podróżniczą miłością stał się Nepal i niezwykłe Królestwo Bhutanu, do których obecnie chciałaby zabrać każdego. Łącząc swoje dwie największe pasje: pracę zawodową i podróże stworzyła cykl warsztatów – ”Warsztaty w Podróży”, które od lat cieszą się ogromną popularnością. Jak sama o sobie mówi – kolekcjonerka pięknych chwil.

Iwona_pic

 

Wolontariusze Fundacji „Mała Polska w Nepalu”

Od początku działalności Fundacji wspiera ją wielu wolontariuszy. Są to ludzie niezwykle oddani działaniom na rzecz Nepalczyków ofiar trzęsienia ziemi, bezinteresownie niosący pomoc. Osoby te pomagają nam realizować nasze projekty na miejscu w Nepalu (poprzez np.: wolontariat budowlany), ale także bardzo angażują się w działania w Polsce. W sumie mówimy o kilkudziesięciu osobach, które od początku istnienia Fundacji wspierają nasze działania, ale na stałe możemy liczyć na kilka z nich. Wszyscy wolontariusze są wielkim wsparciem dla Zarządu Fundacji i bardzo im DZIĘKUJEMY!!!

Statut Fundacji „Mała Polska w Nepalu”

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Mała Polska w Nepalu” (nazwa angielska: Little Poland in Nepal) – zwana dalej w treści statutu Fundacją – ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mirona Jakubiaka w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul.Żytnia 15A lokal 30, w dniu 11.06.2015 r., Repertorium A nr 8823/2015 – przez Fundatorów, którymi są: Magdalena Pietruszka – Pandey, Sujan Pandey, zwanych dalej w treści statutu Fundatorami.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest Chełm.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja może działać na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie i misje.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. spraw zagranicznych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej, dobroczynnej, medycznej, charytatywnej, edukacyjnej, a także działalność społecznie użyteczna, oświatowa, kulturalna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wspieranie inicjatyw społecznych w szczególności na rzecz budowy infrastruktury, zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich i ochrony środowiska w Nepalu.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o klęskach żywiołowych oraz pomoc ich ofiarom,
 2. pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy,
 3. tworzenie stałych i czasowych misji pomocy,
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej mającej charakter niedochodowy,
 5. organizowanie konferencji, seminariów, prezentacji, festiwali i innych imprez kulturalnych mających charakter niedochodowy,
 6. organizowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych mających charakter niedochodowy,
 7. organizowanie pobytów Polaków w Nepalu w celu niesienia pomocy Nepalczykom (np. ekip budowlanych, zespołów medycznych, nauczycieli, wolontariuszy i innych),
 8. pomoc Polakom w Nepalu w szczególności członkom grup ratunkowych i zespołów pomocowych, wolontariuszom,
 9. finansowanie edukacji dzieci i młodzieży w Nepalu, w szczególności z obszarów wiejskich,
 10. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej wśród społeczności nepalskiej,
 11. rozpowszechnianie kultury nepalskiej w Polsce oraz polskiej w Nepalu,
 12. pomoc szkołom nepalskim poprzez zakup wyposażenia, pomocy naukowych, książek, materiałów papierniczych i innych dla uczniów i pracowników oświaty,
 13. organizowanie szeroko rozumianej pomocy i wsparcia dla osób potrzebujących w Nepalu:
  ubogich, poszkodowanych w klęskach żywiołowych i innych traumatycznych wydarzeniach, mieszkających na terenach wiejskich, z ograniczonym dostępem do edukacji i służby zdrowia,
  wykluczonym społecznie.
 14. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, firmami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzech tysięcy) złotych wpłacony wspólnie przez Magdalenę Pietruszka-Pandey i Sujana Pandey oraz przychody określone w § 10, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. nawiązek i innych wpłat sądowych,
 6. odsetek bankowych,
 7. środków pozyskanych od sponsorów,
 8. lokat i innych instrumentów finansowych.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

 1. Dochody Fundacji przeznaczone są na:
  1. realizację celów statutowych,
  2. pokrywanie kosztów własnych fundacji.
 2. Środki pieniężne Fundacji przechowywane są na rachunku bieżącym instytucji bankowej.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 13

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób trzecich, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, zawartych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podatników, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 14

 1. Obligatoryjnym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, zwaną dalej Radą.

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez fundatorów, której kadencja trwa trzy lata.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub każdego z Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 17

Do zadań Rady należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony. W razie niepowołana przez Fundatorów Rady Fundacji Zarząd powołują Fundatorzy jednomyślnie. Pierwszy zarząd powołują Fundatorzy.
 2. Członkiem Zarządu może być także członek Rady Fundacji.
 3. Członek Zarządu może być pracownikiem Fundacji.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictwa do dokonywania takich czynności,
  8. wybieranie Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.
 6. Członek Zarządu może zostać odwołany ze swojej funkcji w razie:
  1. długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnieni funkcji członka Zarządu,
  2. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
  3. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
 7. Członka zarządu Odwołuje Rada Fundacji. W razie jej niepowołania członka Zarządu odwołują Fundatorzy jednomyślnie.

Sposób Reprezentacji

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz w wypadkach wskazanych w ustawie o fundacjach.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. Zarząd określa wynagrodzenie likwidatora.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach, wskazanych przez Radę Fundacji.

§ 27

O likwidacji Fundacji fundatorzy powiadamiają właściwego ministra.